"Niech dziecko nigdy się nie nudzi, nuda jest złym doradcą;
niech dziecko wolne od zajęć chwile spędza na rozrywkach wesołych, nie hałaśliwych, ale miłych, pogodnych."

Janusz Korczak


PROJEKT "UMIEM PŁYWAĆ"

Od września do grudnia 2014r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie powszechnej nauki pływania "Umiem pływać", który jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Głównym celem projektu jest upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
Uczniowie z SP6 uczą się pływać na oleśnickiej pływalni "Atol" w każdy piątek pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.>


PROJEKT 2014/2015 - "Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim"

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Oleśnicy przystąpiła w tym roku szkolnym do projektu "Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim". Jego głównym celem jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez poprawa spójności planów rozwoju nauczycieli z rozwojem naszej placówki oświatowej. Dlatego też realizowany jest Roczny Plan Wspomagania (RPW), obejmujący cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań. W SP6 do projektu tego przystąpiło dwudziestu nauczycieli, a siedmiu zaangażowanych zostało w sieci współpracy.
W ramach realizacji ww. projektu współpracuje ze szkołą p. Halina Doktór - Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE), której zadaniem jest pomaganie w dostosowaniu schematycznie opisanej oferty doskonalenia do konkretnych potrzeb naszej szkoły i wspieranie nas w realizacji RPW. Efektem finalnym całorocznej pracy ma być określenie aktualnej potrzeby rozwojowej naszej szkoły i raport z przeprowadzonych badań.
Projekt "Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. /Monika Stadniczenko/

PROJEKTY ZREALIZOWANE

PROJEKT "Oszczędzam energię - chronię klimat"

W tym roku szkolnym zaczęliśmy realizować kampanię ekologiczną "Oszczędzam energię - chronię klimat." Od grudnia 2010r przyrodnicy powołali do działań kilkuosobowe ekozespoły uczniów, które pod ich opieką zaczęły realizować Program Szkoła dla Ekorozwoju pod patronatem Fundacji GAP Polska i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Program ten wprowadza wśród uczniów trwałe nawyki zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole i najbliższym otoczeniu. Obszarem tegorocznych działań będzie energia. Uczniowie będą działać na rzecz poszanowania energii w najbliższym środowisku.

Czytaj więcej...  


PROJEKT "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Od kwietnia 2011r. do czerwca 2012r. nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych". Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest zapewnienie każdemu dziecku na pierwszym etapie kształcenia oferty edukacyjno - wychowawczej i profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi.

Czytaj więcej...  


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "Ratujemy i Uczymy Ratować"

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" realizowanego pod patronatem Fundacji WOŚP. Program skierowany był do uczniów klas I - III. Panie Elżbieta Grędysa i Jolanta Potępa wzięły udział w szkoleniu, które pozwoliło zdobyć im wiadomości i umiejętności niezbędne do prawidłowego nauczania uczniów udzielania pierwszej pomocy.
W ramach realizacji programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" przeszkolono do dnia dzisiejszego 400 uczniów klas młodszych i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach podczas, których uczyły się i nabywały umiejętności dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - numerów alarmowych, właściwej kolejności udzielania informacji podczas wzywania karetki pogotowia, pomocy osobie nieprzytomnej. Podczas szkolenia każde dziecko otrzymało edukacyjną książeczkę i tekturowy telefon do nauki udzielania pierwszej pomocy.
Dzięki udziałowi w Programie szkoła pozyskała także pomoce takie jak: Fantomy Miniania, fantomy LittleAnia, filmy edukacyjne, których wykorzystanie na zajęciach wpływało na podnoszenie poziomu jakości kształcenia. Uczniowie przeszkoleni w ramach realizacji programu mają od czterech lat okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w Dolnośląskim Konkursie Bezpieczeństwa "Uczę się bezpiecznie Żyć", nad którym honorowy patronat sprawuje między innymi Ministerstwo Edukacji Narodowej i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Nasi uczniowie przygotowywani przez Panią Elżbietę Grędysę co roku zajmują miejsca w pierwszej trójce Półfinału Wrocławskiego i dostają się do Finału Dolnośląskiego.
Największym sukcesem naszych najmłodszych uczniów było zdobycie w 2012r. tytułu MISTRZA DOLNEGO ŚLĄSKA.


PROJEKT "COMENIUS"

W roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła podjęła współpracę międzynarodową w ramach europejskiego programu Socrates - Comenius. Stworzyliśmy grupę sześciu szkół z Wielkiej Brytanii, Niemiec,Szwecji, Polski i przystąpiliśmy do trzyletniego projektu szkolnego "Baw się i ucz po europejsku". Poprzez uczestnictwo w programie chcemy pozyskać możliwość nawiązania szerokich kontaktów międzynarodowych celem:
- wymiany opinii o pracy dydaktyczno - wychowawczej, w tym różnorodności integracji uczniów zwłaszcza tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- pokazanie i podzielenie się dorobkiem i doświadczeniem /wymiany uczniów i nauczycieli/;
- wzbogacenie procesu uczenia się o nowoczesne technologie informacyjne;
- możliwości tworzenia wspólnych projektów, np. na temat bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska oraz ich realizacja w odmiennych środowiskach.

Czytaj więcej...  


PROMOCJA ZDROWIA

Nasza szkoła należy od 2001 roku do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Naszym celem jest kształtowanie zdrowego stylu życia. W zakresie promocji zdrowia realizujemy zagadnienia sportu i czynnego wypoczynku, walki z emocjami i stresem, profilaktyki uzależnień, higieny osobistej, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa na drodze i udzielania pierwszej pomocy. Jako członek Sieci Szkół Promujących Zdrowie organizujemy rozmaite akcje propagujące zdrowy i ekologiczny tryb życia.
"Zdrowie to nie brak choroby lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego".
W każdym roku szkolnym są realizowane wszystkie zagadnienia wynikające ze Szkolnego Programu Promocji Zdrowia i Programu Profilaktyki Szkolnej. We wszystkich działaniach uczestniczą w nich bardzo aktywnie uczniowie, nauczyciele oraz rodzice.
W szkole funkcjonuje także Program pedagogizacji rodziców. Na cyklicznych spotkaniach z wychowawcami poruszane są zagadnienia z zakresu zdrowego stylu życia.
Czytaj więcej...